Vedtægter

Gældende pr. 17. november 2014

Vedtægter

Kapitel 1: Landsforeningens navn og formål

§ 1 Landsforeningens navn er: “Bifrost”.
Stk. 2 Landsforeningens undertitel er: ”Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge”

§ 2 Landsforeningen er frivilligt baseret og ikke kommercielt. Landsforeningen er partipolitisk og religiøst uafhængigt.
Stk. 2 Landsforeningen formål er, at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer,
at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse,
at udvikle børn og unges engagement i samfund og omverden ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise ansvarsfølelse, samt
at udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer.

Kapitel 2: Landsforeningens struktur

§ 3 Landsforeningen har følgende interne organer:

 1. Generalforsamlingen
 2. Repræsentantskabet
 3. Forretningsudvalget

Alle interne organer kan oprette andre organer inden for de kompetencer, der udstikkes af vedtægterne.
Stk. 2 Landsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 3 Repræsentantskabet er landsforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 4 Landsforeningens daglige ledelse foretages af Forretningsudvalget.

§ 4 Som medlem optages enhver individuel person, der kan tilslutte sig landsforeningens formål. Stk. 2 Medlemskab af landsforeningen sker gennem en af landsforeningens lokalforeninger.

§ 5 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål.
Stk. 2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har

 1. Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, samt har
 2. Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i § 5, stk., 2 fremsatte retningslinier.
  1. Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget.
  2. Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig.
  3. Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt
  4. vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år.

Stk. 3 En lokalforening der ikke overholder retningslinjerne i § 5 stk. 2 kan ekskluderes af forretningsudvalget.
Stk. 4 Lokalforeninger er med i landsforeningen indtil de skriftligt melder sig ud eller forretningsudvalget melder dem ud på baggrund af manglende kontingentindbetaling.
Stk. 5 Lokalforeninger er suveræne og uafhængige af landsforeningen. Landsforeningens centrale organer kan ikke afsætte eller vælge tillidsvalgte i lokalforeninger, og kan heller ikke omstøde afgørelser taget af deres egne valgte organer.
Stk. 6 Ingen ændringer i vedtægterne kan fratage en lokalforening retten til at melde sig ud af landsforeningen.
Stk. 7 Medlemskabet følger kalenderåret.

Kapitel 3: Ordinær generalforsamling

§ 6 Den ordinære generalforsamling træder sammen hvert år inden 30. november. Det nøjagtige tidspunkt fastsættes af Repræsentantskabet.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af Repræsentantskabet senest fire uger før afholdelsen.

§ 7 Generalforsamlingen drøfter alle vigtigere spørgsmål af betydning for landsforeningens virksomhed og kan kræve landsforeningens øvrige organers redegørelse for ethvert spørgsmål herom.
Stk. 2 Generalforsamlingen afstikker retningslinjer for Repræsentantskabets og forretningsudvalgets arbejde og landsforeningens øvrige virke.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes med fuldmagter på generalforsamlingen.
Stk. 4 Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtaget hvis andet er foreskrevet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
Stk. 5 Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen. Dette kræver to tredjedele flertal.
Stk. 6 Er der to modstridende ændringsforslag stemmes der om det første, vedtages dette ikke stemmes der om det andet. Hvis der er flere end to fortsætter denne proces indtil et forslag er vedtaget eller alle forslag er faldet. Der stemmes altid om det mest radikale eller omfattende forslag først.
Stk. 7 Vedtægtsændringsforslag skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.
Disse vedtægtsforslag skal senest en uge før generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.

§ 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra forretningsudvalget, landsforeningens regnskab, samt en opdateret økonomisk status pr seneste afsluttede måned.
 3. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
 4. Valg af formand og næstformand jf. § 12.
 5. Valg af Repræsentantskab og suppleanter jf. § 13.
 6. Valg af intern og ekstern revisor jf. § 21.
 7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til Repræsentantskabets og forretningsudvalgets arbejde i det kommende år.
 8. Eventuelt

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske herom af

 1. mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer
 2. 2) mindst en tredjedel af landsforeningens lokalforeninger
 3. et simpelt flertal af repræsentantskabets medlemmer
 4. et simpelt flertal af forretningsudvalgets medlemmer. Begæringen stiles til formanden, og skal indeholde angivelse af ønsket dagsorden.

Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter at formanden har modtaget begæringen. Dette sker efter bestemmelser i § 6, stk. 2.

§ 9 Møderet og taleret på generalforsamlingen har alle delegerede, formand, næstformand og Repræsentantskabet. Alle delegerede har desuden stemmeret som beskrevet i § 10. Repræsentantskabet kan invitere yderligere personer til generalforsamlingen som således får møderet og taleret.

Kapitel 4: Valg

§ 10 Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, der senest dagen forinden har betalt kontingent. Hver lokalforening kan sende op til 4 delegerede. Delegerede fra aktive lokalforeninger har hver 5 stemmer. Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger har hver 1 stemme. Delegerede kan kun repræsentere én lokalforening. Ved fremmøde af mindre end fire delegerede bortfalder de ikke repræsenterede stemmer. Hver lokalforening er selvsupplerende med delegerede.
Stk. 2 Aktiv er de lokalforeninger der det foregående år har produceret 1 aktivitet hvert kvartal. En aktivitet fastsættes til at være en formålbestemt aktivitet, der i forvejen er annonceret per hjemmeside, e-mail, post, medlemsblad eller opslag. Aflyste aktiviteter tæller ikke med.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes per fuldmagt.

§ 11 Ved personvalg får hvert stemmeberettiget medlem en blank stemmeseddel. Denne påføres i sideordnet rækkefølge op til halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Er antallet af kandidater ulige oprundes til nærmeste hele tal. Er der på stemmesedlen flere end det maksimale antal navne, er denne ugyldig.
Stk. 2 Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afholdes en ny valgrunde mellem disse i henhold til stk. 1.
Stk. 3 Er der efter to afstemningsrunder fortsat to eller flere kandidater, der har lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af dirigenten i de øvrige medlemmers påsyn.

§ 12 Generalforsamlingen vælger en formand, jf. § 8.
Stk. 2 Generalforsamlingen vælger dernæst en næstformand, jf. § 8.

§ 13 Generalforsamlingen vælger femten medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 8.
Stk. 2. Der tilstræbes en varieret sammensætning af repræsentantskabet i forhold til geografi, køn og alder.
Stk. 2a Den af generalforsamlingen valgte tovholder, skal være medlem fa en lokalforening I den respektive region.
Stk. 3 Generalforsamlingen vælger højst to suppleanter til repræsentantskabet, jf. § 8.

Kapitel 5: Forretningsudvalget

§ 14 Forretningsudvalget består af formand, næstformand og tre medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 2 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre funktionsposter end formand og næstformand.
Stk. 3 Afgår formanden i valgperioden, indtræder næstformanden som formand, og forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre funktionsposter. Såfremt et repræsentantskabsmedlem udtræder af forretningsudvalget vælges et nyt repræsentantskabsmedlem til forretningsudvalget på førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 15 Forretningsudvalgets arbejde ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Stk. 2 Forretningsudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3 Ved forretningsudvalgsmøderne har forretningsudvalgsmedlemmer møderet, taleret og stemmeret. Andre personer kan inviteres af forretningsudvalget og har således møderet og kan tillige tildeles taleret.

§ 16 Forretningsudvalget kan med bindende virkning træffe beslutninger på landsforeningens vegne.
Stk. 2 Formanden eller næstformanden tegner landsforeningen sammen eller i forening med et andet medlem af forretningsudvalget.
Stk. 3 Forretningsudvalget kan uddele skriftlig fuldmagt til andre end de i stk. 2 nævnte.

§ 17 Forretningsudvalget har ansvaret for at planlægge og organisere centrale aktiviteter. Herunder omfattes alle økonomiske dispositioner og alle løbende beslutninger.
Stk. 2 Forretningsudvalget ansætter og afskediger ansatte i landsforeningen.

Kapitel 6: Repræsentantskabet

§ 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter.
Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen.
Stk. 3 Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet fem medlemmer til forretningsudvalget.
Stk. 4 Blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger repræsentantskabet op til fem regionsrådskontaktpersoner, en for hvert regionsråd.
Stk. 4a Den repræsentantskabet valgte kontaktperson, skal være medlem af en lokalforening I den respektive region.

§ 19 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfaldet forslaget.
Stk 2 Ved repræsentantskabsmøder har repræsentanter, formand og næstformand møderet, taleret og stemmeret. Suppleanter til repræsentantskab har møderet og taleret. Øvrige personer kan inviteres af repræsentantskabet eller forretningsudvalget og har således møderet, og kan tillige tildeles taleret.

§ 20 Repræsentantskabet har ansvaret for at indkalde til generalforsamlingen. Derudover skal repræsentantskabet arbejde med landsforeningens strategi samt arbejds- og politiske program.
Stk. 2 Repræsentantskabet har ansvaret for at iværksætte og varetage opgaver som blev vedtaget på generalforsamlingen.
Stk. 3 Repræsentantskabet kan løbende revidere budgettet.
Stk. 4 Regionsrådskontaktpersonens ansvar er at der bliver holdt kontakt mellem regionen og Bifrost, og der bliver holdt møder I regionsråder.

Kapitel 7: Regnskabspraksis

§ 21 Forretningsudvalget har ansvar for at der føres et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser landsforeningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.
Stk. 2 Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet revideres og påtegnes af de på generalforsamlingen valgte interne og eksterne revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentation for kasse-, bank- og girobeholdningen forevist.
Stk. 4 Regnskabet udsendes snarest efter færdiggørelse.

Kapitel 8: Landsforeningens opløsning

§ 22 Landsforeningen kan opløses ved to tredjedele flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2 Ved opløsning skal landsforeningens midler anvendes i henhold til landsforeningens formål. Det fastlægges nærmere af generalforsamlingen og udføres af den generalforsamlingen udpeger hertil.