Vedtægter

Vores vedtægter som PDF

Du kan downloade vores vedtægter her.

Vores vedtægter

Gældende pr. 19. november 2023

Kapitel 1: Landsforeningens navn og formål
§ 1 Landsforeningens navn er: “Bifrost”.
Stk. 2 Landsforeningens undertitel er: ”Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge”
§ 2 Landsforeningen er en frivilligt baseret nonprofit organisation. Landsforeningen er partipolitisk og religiøst uafhængigt.
§ 3 Landsforeningens formål er at udvikle børn og unge til at blive empatiske og kreative mennesker der aktivt arbejder for at skabe fællesskaber, oplevelser og bruge det de lærer til at tage aktiv del i det danske og internationale samfund.
§4 Som medlemmer kan Landsforeningen optage børn, unge og voksne, der tilslutter sig Bifrost formål og bruger Bifrosts metode til at styrke deres handlekraft, empati, refleksion og skaberglæde.
Stk. 1. Bifrosts kodeks
a. Der er altid plads til en til
b. Man er altid medskaber af sin oplevelse
c. Man skal behandle alle med respekt
d. Man skal altid vise hensyn

Kapitel 2: Landsforeningens struktur

§ 5 Landsforeningen har følgende interne organer:
1. Generalforsamlingen
2. Hovedbestyrelsen
3. Forretningsudvalget
Alle interne organer kan oprette andre organer inden for de kompetencer, der udstikkes af vedtægterne.

Stk. 2 Landsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 3 Hovedbestyrelsen er landsforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 4 Landsforeningens daglige ledelse foretages af Forretningsudvalget.
§ 6 Som medlem optages enhver individuel person, der kan tilslutte sig landsforeningens formål.
Stk. 2 Medlemskab af landsforeningen sker gennem en af landsforeningens lokalforeninger.
§ 7 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål.
Stk. 2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har
1) Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, samt har
2) Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i § 7, stk., 2 fremsatte retningslinjer.
a. Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget.
b. Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig.
c. Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år.
d. Lokalforeningen skal imødekomme henstillinger om at overholde dansk lovgivning.
Stk. 3 En lokalforening der ikke overholder retningslinjerne i § 7 stk. 2 kan ekskluderes af forretningsudvalget.
Stk. 4 Lokalforeninger er med i landsforeningen indtil de skriftligt melder sig ud eller forretningsudvalget melder dem ud på baggrund af manglende kontingentindbetaling.
Stk. 5 Lokalforeninger er suveræne og uafhængige af landsforeningen. Landsforeningens centrale organer kan ikke afsætte eller vælge tillidsvalgte i lokalforeninger, og kan heller ikke omstøde afgørelser taget af deres egne valgte organer.
Stk. 6 Ingen ændringer i vedtægterne kan fratage en lokalforening retten til at melde sig ud af landsforeningen.
Stk. 7 Medlemskabet følger kalenderåret.

Kapitel 3: Landsforeningens politiske standpunkter
§ 8 Generalforsamlingen kan gennemføre landsforeningens udtalelser ved simpelt flertal.
Udtalelser skal anses som landsforeningens vejledende politiske grundlag.
Stk. 2 En udtalelse er gældende fra det øjeblik, at den er vedtaget.
Stk. 3 En udtalelse udløber efter 2 generalforsamlinger.
Stk. 4 Hvis en ny udtalelse vedtages, som enten er i strid eller delvist i strid med en udtalelse gennemført på en tidligere generalforsamling, så anses den nyeste som mest korrekt ved tvivlsspørgsmål.

Kapitel 4: Ordinær generalforsamling
§ 9 Den ordinære generalforsamling træder sammen hvert år inden 30. november. Det nøjagtige tidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af hovedbestyrelsen senest seks uger før afholdelsen.
§ 10 Generalforsamlingen drøfter alle vigtigere spørgsmål af betydning for landsforeningens virksomhed og kan kræve landsforeningens øvrige organers redegørelse for ethvert spørgsmål herom.
Stk. 2 Generalforsamlingen afstikker retningslinjer for hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde og landsforeningens øvrige virke.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes med fuldmagter på generalforsamlingen.
Stk. 4 Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtaget hvis andet er foreskrevet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
Stk. 5 Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen. Dette kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af generalforsamlingen.
Stk. 6 Er der to eller flere modstridende ændringsforslag, stemmes der om det mest vidtgående forslag først. Det første forslag der får flertal, bliver vedtaget.
Stk. 7 Vedtægtsændringsforslag skal være formanden/-kvinden/-personen i hænde senest tyve dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsforslag skal senest to uger før generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.
§ 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Forelæggelse af årsberetning
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, – status og -budget
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af Forpersonskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person jf. § 14.
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 16.
9. Valg af Interne kritiske revisorer til det kommende regnskabsår jf. § 17
10. Valg af revisor jf. §24.
11. Eventuelt

Stk. 2 Valget af forpersonskabet kræves på dagsordenen i lige år.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når der skriftligt begæres ønske herom af
a. mindst en tredjedel af landsforeningens individuelle medlemmer,
b. mindst en tredjedel af landsforeningens lokalforeninger,
c. et simpelt flertal af hovedbestyrelsens medlemmer, eller,
d. et simpelt flertal af forretningsudvalgets medlemmer.
Begæringen stiles til formanden/-kvinden/-personen, og skal indeholde angivelse af ønsket dagsorden.
Stk. 4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter at formanden/-kvinden/-personen har modtaget begæringen. Dette sker efter bestemmelser i § 9, stk. 2.
§ 12 Møderet, stemmeret og taleret på generalforsamlingen har alle delegerede fastsat i §13. Observatører, hovedbestyrelsen og forpersonskabet har møderet og taleret.”

Kapitel 5: Valg
§ 13 Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, der senest dagen forinden har betalt kontingent. Delegerede fra aktive lokalforeninger har hver 5 stemmer. Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger har hver 1 stemme. Delegerede kan kun repræsentere én lokalforening. Delegerede skal være medlem af en lokalforening. Ved fremmøde af færre delegerede end berettigede bortfalder de ikke repræsenterede stemmer. Hver lokalforening er selvsupplerende med delegerede.
Stk. 2 Aktiv er de lokalforeninger der det foregående år har produceret 1 aktivitet hvert kvartal. En aktivitet fastsættes til at være en formålsbestemt aktivitet, der i forvejen er annonceret per hjemmeside, e-mail, post, medlemsblad eller opslag. Aflyste aktiviteter tæller ikke med.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes per fuldmagt.
Stk. 4 Foreninger har ret til 4 delegerede, og én ekstra delegeret for hver 200 medlemmer over 100 op til et maksimum på 3 ekstra delegerede. Det vises i denne tabel:
4-100 medlemmer: 4 delegerede
101-300 medlemmer: 5 delegerede
301-500 medlemmer: 6 delegerede
501+ medlemmer: 7 delegerede

Medlemmer er det antal, der er betalt kontingent for til Bifrost det pågældende år.
Ændringen falder i 2025, hvor den skal stemmes igennem på ny med den gamle stemmemodel med 4 delegerede per forening. Hvis det stemmes igennem, har man fortsat sit nye antal delegerede resten af Generalforsamlingen.
Stk. 5 Observatører vælges af hovedbestyrelsen eller dem de udliciterer til det.
§ 14 Ved personvalg får hvert stemmeberettiget medlem en blank stemmeseddel. Denne påføres i sideordnet rækkefølge op til halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Er antallet af kandidater ulige oprundes til nærmeste hele tal. Er der på stemmesedlen flere end det maksimale antal navne, er denne ugyldig.
Stk. 2 Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afholdes en ny valgrunde mellem disse i henhold til stk. 1.
Stk. 3 Er der efter to afstemningsrunder fortsat to eller flere kandidater, der har lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af dirigenten i de øvrige medlemmers påsyn.
§ 15 Generalforsamlingen vælger en formand/-kvinde/-person, og dernæst en næstformand/-kvinde/-person.
§ 16 Generalforsamlingen vælger femten medlemmer til hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen er valgt for en periode på to år. Halvdelen af hovedbestyrelsen er skiftevis på valg. Otte hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og syv hovedbestyrelsesmedlemmer er på valg lige år.
Stk. 3 Såfremt der er flere ledige pladser end beskrevet jvf. §16 Stk. 2, sættes disse også på valg, men kun for den resterende valgperiode. Disse pladser tilfalder de valgte hovedbestyrelsesmedlemmer med lavest stemmetal.
Stk. 4 Generalforsamlingen vælger højst to suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. § 11.
Stk. 5 Suppleanter er valgt for en periode på et år.
§ 17 Generalforsamlingen vælger op til 2 kritiske revisorer til den kritiske revision S
Stk. 2 De kritiske revisorer er valgt for en periode på to år
Stk. 3 De kritiske revisorer valgperioder løber forskudt af hinanden.
Stk. 4 Opstilling til kritisk revisor forudsætter medlemskab i organisationen, men at man ikke holder nogen andre tillidsvalgte positioner (forpersonskabet, hovedbestyrelse) eller ansættelse i organisationen.

Kapitel 6: Forretningsudvalget
§ 18 Forretningsudvalget består af forpersonskabet og tre medlemmer af hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Afgår formanden/-kvinden/-personen i valgperioden, indtræder næstformand/-kvinde/-person som formand/-kvinde/-person, og forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre funktionsposter. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem udtræder af forretningsudvalget, vælges et nyt hovedbestyrelsesmedlem til forretningsudvalget på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 3 Hvis der indsuppleres til formand/-kvinde/-person, skal der afholdes valg til posten ved førstkommende generalforsamling.
§ 19 Forretningsudvalgets arbejde ledes af formanden/-kvinden/-personen og i dennes fravær af næstformanden/-kvinden/-personen.
Stk. 2 Forretningsudvalgets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3 Ved forretningsudvalgsmøderne har forretningsudvalgsmedlemmer taleret og stemmeret. Gæster har taleret med forretningsudvalgets tilladelse
§ 20 Forretningsudvalget kan med bindende virkning træffe beslutninger på landsforeningens vegne.
Stk. 2 Formanden/-kvinden/-personen eller næstformanden/-kvinden/-personen tegner landsforeningen sammen eller i forening med et andet medlem af forretningsudvalget.
Stk. 3 Forretningsudvalget kan uddele skriftlig fuldmagt til andre end de i stk. 2 nævnte.
§ 21 Forretningsudvalget har ansvaret for at planlægge og organisere centrale aktiviteter. Herunder omfattes alle økonomiske dispositioner og alle løbende beslutninger.
Stk. 2 Forretningsudvalget har ansvaret for at ansætte og afskedige en Generalsekretær
Stk. 3 Generalsekretæren ansætter og afskediger øvrige ansatte.

Kapitel 7: Hovedbestyrelsen
§ 22 Hovedbestyrelsen består af femten menige medlemmer kaldet hovedbestyrelsesmedlemmer, samt forpersonskabet.
Stk. 2 Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen.
Stk. 3 Hvis der indsuppleres til hovedbestyrelsen, skal der afholdes valg til posten ved førstkommende generalforsamling.
Stk. 4 Blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeger hovedbestyrelsen tre medlemmer til forretningsudvalget.
§ 23 Hovedbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens/-kvindens/-personens stemme udslagsgivende.
Stk 2 Ved hovedbestyrelsesmøder har hovedbestyrelsesmedlemmer, forpersonskabet møderet, taleret og stemmeret. Suppleanter til hovedbestyrelsen har møderet og taleret. Øvrige medlemmer har møderet og kan tildeles taleret.
§ 24 Hovedbestyrelsens ansvar er, at indkalde til generalforsamlingen, samt at arbejde med landsforeningens strategi, arbejdsgange og politiske program.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at iværksætte og varetage opgaver som blev vedtaget på generalforsamlingen.
Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan løbende revidere budgettet.

Kapitel 8: Revisionen
§ 25: Revisionen, bestående af 2 kritiske revisorer, reviderer årsregnskabet, og fremlægger på Generalforsamlingen revisionens kommentarer til regnskabet. Revisionens beretning skal som minimum være skriftlig.
Stk. 2 Revisionen gennemgår om den økonomiske styring i organisationen er fornuftig og i linje med generalforsamlingens ønsker. Dette fremlægges for de relevante organer i organisationen.
Stk. 3 Revisionen har mulighed for at deltage i møder i alle Landsforeningen Bifrosts instanser
§ 26 De kritiske revisorer kan ved henvendelse eller på eget initiativ undersøge og kommentere på en given proces eller regnskabspraksis.
Stk. 2 En kommentar skal være sagligt baseret og proportionel med det der kommenteres på.
Stk. 3 En kommentar henvender sig direkte til et af Bifrosts beslutningsinstanser, til sekretariatet og/eller til en eventuel henvender, der har ønsket kommentaren.
Stk. 4 En kommentar har til formål at gøre Bifrosts beslutningsinstanser opmærksomme på om en given handling eller beslutning er sagligt baseret og proportionel, samt rådgive om hvordan dette kan opnås.

Kapitel 9: Regnskabspraksis
§ 27 Forretningsudvalget har ansvar for at der føres et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser landsforeningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.
Stk. 2 Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet revideres og påtegnes af de på generalforsamlingen valgte eksterne revisor, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentation for kasse-, bank- og girobeholdningen forevist.
Stk. 4 Regnskabet bliver godkendt af forretningsudvalget efter færdiggørelse og kan blive sendt ud til medlemmerne efter ønske. Regnskabet vil blive sendt ud til lokalforeningerne i forbindelse med første indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Kapitel 10: Landsforeningens opløsning
§ 28 Landsforeningen kan opløses med et kvalificeret flertal på 2/3 to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2 Ved opløsning skal landsforeningens midler anvendes i henhold til landsforeningens formål. Det fastlægges nærmere af generalforsamlingen og udføres af den, som generalforsamlingen udpeger hertil.