Udtalelser og Politikker

Bifrosts udtalelser og politikker

Her kan du finde Bifrosts officielle udmeldinger og udtalelser om diverse emner.

Udtalelser og Politikker

Bifrosts lokalforeninger skal tænkes ind i kommunernes planer
De aktiviteter, der bliver arrangeret af Bifrosts lokalforeninger, har ofte nogle særlige krav til lokationen, for at de kan blive afholdt hensigtsmæssigt. Når der i kommunerne bliver sat penge af til nye faciliteter, oplever vi ofte, at der er tale om sportsfaciliteter eller kulturhuse, hvor Bifrosts aktiviteter ikke bliver tænkt ind i designet.
Vi ønsker, at der bliver oprettet flere faciliteter i kommunerne, der tilgodeser vores lokalforeningers behov

Kommunernes tilskudssystemer skal være åbne for nye aktivitetstyper
Det er vigtigt, at vi får den anerkendelse, vi fortjener for vores hårde arbejde som frivillige. Bifrosts lokalforeninger har en grundlæggende anderledes måde at lave aktiviteter end andre typer foreninger, og det er derfor vigtigt, at der bliver taget hensyn til vores lokalforeninger, når pengene skal fordeles i kommunerne.
Vi ønsker, at vores måde at skabe aktiviteter på bliver tænkt ind i måden, kommunerne fordeler blandt andet aktivitetsstøtte.

Rollespil som læringsform skal udbredes

I Bifrost mener vi, at rollespil er et værktøj, der kan hjælpe både børn, unge og voksne på en række områder i forbindelse med undervisning og udvikling, blandt andet på følgende områder:

  • Rollespil kan som værktøj rumme forskellige lærings-, didaktiske- og pædagogiske behov.
  • Rollespil kan som værktøj fremme kreativiteten, udviklingen og empatien hos mennesker.
  • Rollespil kan som værktøj skabe læring på tværs af deltagelsesniveauer.
  • Rollespil kan som værktøj være med til at danne mennesker gennem indblik i andre kulturer og verdenssyn.
  • Rollespil kan kontekstualisere teori i læringssituationer.

Derfor vil Bifrost gerne:

  • Opsøge aktivt samarbejde og dialog med uddannelses-, undervisnings- og kulturinstitutioner om, hvordan vi udbreder brugen af rollespil som platform for læring, didaktik og pædagogik.
  • Opfordre til kortlægning og udvikling af metoden.
  • Opfordre til øget fokus på forskning inden for området.

Alle unge skal have mulighed for at være frivillige

I Bifrost mener vi, at alle unge skal have muligheden for at kunne; blive bedre demokratiske og solidariske mennesker gennem det frivillige foreningsliv, skabe interesse for samfundsengagement samt have mulighed for at blive mere hele og lykkelige i dagligdagen. 

Vi ser i Bifrost en tendens til, at unge i stigende grad får mindre mulighed for at engagere sig frivilligt, ved at øge forventningerne til de unge og samtidig skære på uddannelser og de unges økonomiske råderum. Bifrost arbejder derfor aktivt for at forbedre unges mulighed for fritid, der kan bruges på frivilligt foreningsarbejde, uden at de skal bekymre sig om deres fremtidsmuligheder og økonomiske rammer. Danmarks unikke muligheder for at kunne engagere sig frivilligt er noget, som vi skal værne om og styrke. 

Fri adgang til skove og til naturområde

I Bifrost mener vi, at den danske natur er et unikt samlingspunkt, hvor vi som mennesker både kan komme væk fra byens stress, og hvor man kan lære af sine omgivelser på andre måder end det, som byerne tilbyder. De danske skove og naturområder er en central del af mange af Bifrosts lokalforeningers aktiviteter, hvor børn, unge og voksne kan lære om og videreudvikle deres respekt for naturen.

Flere steder i samfundet ses det, at forskellige organisationer og institutioner forsøger at begrænse adgang til den danske natur. Vi forstår mange af de bekymringer, der kan ligge bag denne beskyttende tilgang, men vi er overbeviste om, at vi ved at bruge vores naturområder mere, skaber et stærkere tilhørsforhold, en større værdsættelse og en forståelse for de udfordringer, som den danske natur står overfor.

At have aktiv mulighed for at bruge naturen i det danske foreningsliv er derfor ikke bare en vigtig ting for Bifrosts lokalforeninger, men også for samfundet, da friluftsaktiviteter skaber en bredere forståelse og respekt for den natur, som vi prøver at passe på.

Knivloven må ikke forhindre os i at bruge værktøj

I Bifrost er vi hyppige brugere af naturen til aktiviteter, hvilket gør at vi hugger brænde, snitter pinde, laver vild mad og generelt bruger de kreative muligheder, naturen giver os. Vi finder det derfor problematisk, at flere af de værktøjer, som kunne blive relevante for arrangementer i naturen er begrænset af behovet for tilladelser i knivloven. Vi ønsker derfor en knivlov, der er intuitiv og gør det let for det frivillige foreningsliv bekymringsfrit at benytte sig af den danske natur.

Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet

For mange af vores medlemsforeninger er forskellige grader af maskering eller tildækning af ansigtet en naturlig del af aktiviteterne. Det gælder rollespillere, cosplayere, reenactere og milsimmere.

Bifrost er i opposition til en lovgivning på området med bred definition. Vi ønsker ikke at medlemmer og deltagere til vores foreningsaktiviteter skal være bekymrede for juridiske konsekvenser. Ej heller vil vi acceptere, at man kan blive straffet i transport til og fra vores foreningsaktiviteter, eller ved andre beslægtede aktiviteter. Bifrost ser ikke at loven i sin nuværende form kan sikre, at vores medlemmer ikke uhensigtsmæssigt rammes. Derfor vil vi arbejde hen imod en fuldstændig tilbagetrækning af loven.

Armbrøster kan være legetøj

Loven omhandlende armbrøster tilgodeser ikke specialfremstillede armbrøster, der fungerer som legetøj. I Bifrost ønsker vi en kategorisering af legetøjsarmbrøster i våbenloven, defineret ved at den trækker under 25 pund, og at den bruger specialfremstillede pile, så vi kan gøre brug af dem til vores mange arrangementer uden at blive straffet.

Bureaukrati må ikke være en hindring for foreningerne

Bifrost består af foreninger i hele Danmark fra forskellige kommuner, der hver arbejder med forskellige regler, der kan være svære at gennemskue. Hvordan får man aktivitetstilskud? Hvordan får man lokaler? Hvilke regler skal man overholde for at modtage en lejlighedstilladelse? Disse spørgsmål er få blandt mange og kan være svære at finde svar på, selv med den hjælp som kommunerne ofte stiller til rådighed. Dette påvirker specielt de unge, som endnu er uerfarne med foreningsarbejde, men kan også give garvede foreningsaktive grå hår. Derfor mener Bifrost, at det er vigtigt at gøre bureaukratiet, der påvirker de frivillige foreninger, mere gennemskueligt.

Plads til alle

I Bifrost bestræber vi os på inklusion. Vi ønsker ikke at personer skal føle sig fremmedgjort på baggrund af kultur, neuro-diversitet, socialklasse, seksualitet, alder, religion, køn, evne, etnicitet eller politisk ståsted. Så længe man ikke selv strider mod andres inklusion, skal man kunne finde en plads i en af vores medlemsforeninger.

Derfor er vi mod regler og lovgivning, der åbner op for større grad af eksklusion i foreningslivet.

Ligeledes er vi imod offentlig diskurs, der retfærdiggør negativ behandling af minoriteter af alle slags.